advies | nurtura | studio

Een beetje saaie informatie over de websites

Algemene voorwaarden

Niek van Schie (ook handelend onder de geregistreerde namen Nemus en IMSite) hanteert algemene voorwaarden bij het doen van een voorstel, het accepteren van opdrachten, het leveren van diensten en producten inclusief de uitvoering van werkzaamheden.

U kunt deze algemene voorwaarden hier nalezen (pdf).

Licentievoorwaarden

Nemus hanteert licentievoorwaarden die aanvullend zijn op de algemene voorwaarden. Deze licentievoorwaarden betreffen elk voorstel en elke acceptatie daarvan met de daarop volgende levering van de licentierechten met betrekking tot genoemde materialen, bestanden en publicaties, zoals checklisten, formulieren, fotobestanden, artikelen en cursusmaterialen. In het voorstel is dan expliciet naar deze licentievoorwaarden verwezen. Met de acceptatie van deze licentievoorwaarden verwerft u als licentienemer het recht om de in de licentieovereenkomst genoemde documenten te mogen gebruiken binnen een in de overeenkomst genoemd toepassingsgebied. Dit kan de vermeerdering en verspreiding van cursusmaterialen op uw eigen briefpapier omvatten of het professioneel gebruik van fotomateriaal.

U kunt deze licentievoorwaarden hier nalezen (pdf).

Gebruiksnotitie

De licentievoorwaarden gelden niet voor de bestanden die u direct van deze website kunt downloaden. Daarvoor gelden de onderstaande opmerkingen over de auteursrechten en het gebruik van deze website binnen de domeinnamen www.nemus.nl en www.niekvanschie.nl (hierna: 'de websites').

De auteursrechten van de inhoud van de websites berusten bij N.M. van Schie hodn Nemus, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze sites.

Als gebruiker van de websites is het u toegestaan om de inhoud te raadplegen en af te drukken voor eigen gebruik (voor zover bestandbeveiliging dit mogelijk maakt). Het is u niet toegestaan om informatie uit de websites openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. Deze beperking omvat het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te (doen) verschijnen of op enige andere wijze openbaar te maken. Indien met Nemus een licentieovereenkomst is aangegaan, zullen de auteursrechten slechts voor die bestanden, gegevens of publicaties zoals genoemd in de licentieovereenkomst worden overgedragen en zoals nader afgesproken en vastgelegd in de licentieovereenkomst.

Nemus kan er niet voor instaan dat alle informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle gegevens, artikelen en publicaties worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid of volledigheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ondanks de grote zorg en aandacht die Nemus voortdurend besteed aan de websites, is het mogelijk dat de informatie die op de websites wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist danwel achterhaald is.

Nemus sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke schade, in welke zin dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen. Het raadplegen van de informatie op de websites verplicht Nemus geenszins en is slechts een uitnodiging voor het komen tot een opdracht of andere overeenkomst.

En wat ook nog belangrijk is over nurtura.nemus.nl

Het bezoeken van de website laat zien dat je belang hecht aan informatie over natuur, cultuur en gezondheid. Alle informatie op deze site is gericht op het informeren en aanmoedigen om vooral zelf je verantwoordelijkheid te nemen. De auteur is geen professioneel medisch dienstverlener en acht zich niet aansprakelijk voor enig gevolg van eigen handelen van de lezer. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Doe er iets goeds mee.

KvK: 27254051

BTW-ID: NL001979148B45